میز خدمات الکترونیک/خدمات شناسه دار
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان حوزه متولی نوع مخاطبین زیرخدمت
10031028000 جذب اعضاي هيات علمي و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
16061014000 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان اداره کل منابع انسانی سایر گروه ها
16041018000 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی مرکز مدیریت شبکه,معاونت بهداشت خدمات سلامت و درمان
16042572000 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن معاونت بهداشت خدمات سلامت و درمان
16042573000 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی معاونت بهداشت خدمات سلامت و درمان
16042575000 پایش نظام سلامت معاونت درمان سایر گروه ها
18041026000 برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
18042579000 ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
18062584000 ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی معاونت آموزشی
18082578000 اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته‌های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات اطلاع رسانی
10031019000 اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور معاونت بهداشت خدمات اطلاع رسانی,خدمات سلامت و درمان
16061012000 اعتباربخشی موسسات سلامت معاونت درمان خدمات سلامت و درمان
16061013000 ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
16061016000 مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190 دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پاسخگویی به شکایات
16062571000 صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت خدمات سلامت و درمان
16062574000 ارائه خدمات استحقاق درمان مرکز مدیریت شبکه خدمات درون سازمانی
18041025000 اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
18082577000 صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
18082580000 ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی
16041015000 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
18051024000 آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
18042583000 ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
18042581000 انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور خدمات آموزش و پژوهش
18082576000 تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
نتیجه ای یافت نشد